หน้าแรก
ติดต่อเสนอแนะ
แบบฟอร์มต่างๆ
1.
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการทำงานอรับรองการทำงาน
Request for Certificate of Employmentor Certificate of Employment
2.
แบบฟอร์มใบลา
Leave of Absence
3.
แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติหยุดชดเชย
Request for Substitute Holiday(s)
4.
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมสายบริหาร
5.
แบบฟอร์มประเมินผลงานอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
6.
แบบขอทุนสวัสดิการการศึกษา สำหรับผู้อยู่ในอุปการะคุณของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน
7.
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันส้งคม (สปส.2-01)
8.
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
9.
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03)
10. แบบคำขอรับเงินตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ
 
 

 

 

Copyright ©2008, Personnel Office. All rights reserved
ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
เลขที่ 119 ซอยสุขุมวิท 40 (บ้านกล้วยใต้) ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัํพท์   0-2350-3500 ต่อ 1813 – 1817 , 1819 , 1523  สายตรง 0-2350-3623 โทรสาร   0-2240-1516 , 0-2249-6274
วิทยาเขตรังสิต :  เลขที่ 9/1  หมู่ 5  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์   0-2902-0299 ต่อ 2810 , 2811  โทรสาร   0-2516-8553